1.    Raha ja pangasaldod

1.1   Arveldusarvete saldode võrdlus pearaamatu pangakontode saldodega - Kontrollitakse, kas arveldusarvete algsaldod võrduvad pearaamatu pangakontode algsaldodega ja kas arveldusarvete lõppsaldod võrduvad pearaamatu pangakontode lõppsaldodega.

2.    Nõuded korteriomanike vastu (kommunaalarved)

2.1   Esitatud kommunaalarvete kõikehõlmavuse kontroll - Kontrollitakse, kas kõikidele korteritele on esitatud kommunaalarveid.

2.2   Debitoorse võlgnevuse kontroll - Selgitatakse välja maksetähtaja ületanud võlgnevuste summa ja tuuakse välja suuremad võlgnikud 31.12.XX seisuga. Lisaks selgitatakse välja, kui suur on 31.12.2012 võlgnevuste, mis ei ole revisjoni tegemise ajaks tasutud, summa.

3.    Laenu- ja muud nõuded

3.1   Nõude periodiseerimise kontrollKontrollitakse, kas laenunõue on jaotatud vastavalt lühi- ja pikaajaliseks osaks. Kontrollitakse, kas laenunõue vastav laenukohustusele.

3.2   Laenunõude korterite vahel jagamise õigsuse kontroll - Kontrollitakse, kas laenunõue on arvestuslikult jaotatud korterite vahel õigetel alustel ja aritmeetiliselt õigesti. Eelkõige aktuaalne juhtudel, kui ühistu võtab n.ö aknalaenu, mille eest finantseeritakse ainult osade maja korterite akende vahetust.

4.    Lepingud ja arveldused korteriühistu juhatusega. Üldkoosoleku otsused

4.1   Juhatuse liikme volituste kehtivuse kontroll – Selgitatakse välja juhatuse volituste tähtaeg.

4.2   Juhatuse tasu kontroll – Selgitatakse välja, kas juhatuse tasu vastab üldkoosoleku poolt määratud tasule.

4.3   Autokompensatsiooni kontroll – Juhul, kui juhatusele on makstud autokompensatsiooni, selgitatakse välja, kas makstud kompensatsioon vastab üldkoosoleku poolt määratud kompensatsiooni suurusele.

4.4   Üldkoosoleku otsuste kontroll – Kontrollitakse, kas raamatupidamisarvestus kajastab üldkoosoleku otsuseid õigesti.

5.    Võetud laenukohustused

5.1   Laenukohustuste kontroll - Kontrollitakse, kas laenujääk on õigesti periodiseeritud (jaotatud lühi- ja pikaajaliseks) ja kas laenusaldo vastab laenulepingu graafikule.

6.    Võlad hankijatele ja muud võlad

6.1   Hankijate saldode vastavuse kontroll reskontroleKontrollitakse, kas viimase kuu eest väljastatud hankijate arvetel olev võlgnevus vastab hankijate reskontros olevale vastavale saldole.

6.2   Puhkusearvestuse kontrollKontrollitakse, kas ühistu palgalistele töötajatele on arvestatud puhkusereservi õigesti.

6.3   Palgaarvestuse kontrollKontrollitakse, kas palgaarvestus on aritmeetiliselt õige ja kas aruandeaasta lõppsaldod kajastavad makstavate palkade kohustust tekkepõhiselt õigesti.

6.4   Makstud töötasu vastavuse kontroll lepinguleKontrollitakse, kas töötasu on makstud vastavalt töösuhte aluseks olevale lepingule/üldkoosoleku otsusele.

6.5   Reservfondi kasutamise kontroll – Kontrollitakse, kas reservfondist on tehtud kulusid vastavalt reservfondi eesmärgile ja põhikirjale.

7.    Maksud

7.1   Maksuameti maksusaldode vastavuse kontroll pearaamatu arvestuseleKontrollitakse, kas Maksuameti saldod vastavad pearaamatus kajastatud maksusaldodele ehk kas vajalikud deklaratsioonid on Maksuametile esitatud.

8.    Tulud

8.1   Tulude tekkepõhise kajastamise kontrollKontrollitakse, kas tulu on kajastatud tekkepõhiselt.

8.2   Tulude ja kulude vastavuse kontrollKontrollitakse, kas tulud ja nendele vastavad kulud on kajastatud ühes perioodis.

8.3   Intressiarvestuse kontroll – Kontrollitakse, kas võlgnevuste pealt on arvestatud intressitulu.

9.    Kulud

9.1   Kulude jagamise kontrollKontrollitakse, kas kulud on jaotatud korteritele vastavalt konkreetsele juhatuse või üldkoosoleku otsusele.

9.2   Kulude tekkepõhise kajastamise kontrollKontrollitakse, kas kulud kajastatakse tekkepõhiselt õigesti.

9.3   Ühistu ja haldusfirma vahelise lepingu kontrollKontrollitakse, kas arveldus ühistu ja haldusfirma vahel on teostatud vastavalt ühistu ja haldusfirma vahel sõlmitud lepingule.

9.4   Seotud isikutega tehingute kontrollKontrollitakse, kas ühistu raamatupidamise aastaaruandes on kajastatud tehingud seotud isikutega (eelkõige püütakse välja selgitatada, kas ühistu on teinud majandustehinguid enda töötajatega või juhatuse liikmetega).

9.5   Hinnapakkumiste kontrollKontrollitakse, kas suurematele ostudele on võetud mitu hinnapakkumist, kui see on ette nähtud vastavas juhatuse või üldkoosoleku otsuses või mõnes muus dokumendis.

9.6   Hangete kontroll – Kontrollitakse, kas suuremad ostutehingud on teostatud vastavalt saadud hinnapakkumisele ja vastavalt juhatuse või üldkoosoleku vastavale otsusele.

 

10. Aastaaruande kontroll

10.1      Nõuete ja kohustuste mittesaldeerimise kontrollKontrollitakse, ega ei ole raamatupidamise aastaaruandes nõudeid ja kohustusi tasaarveldatud.


10.2      Aastaaruande vastavuse kontroll pearaamatuleKontrollitakse, kas aastaaruanne on koostatud vastavalt pearaamatu arvestusele.

10.3      Raamatupidamise sise-eeskirjadKontrollitakse, kas korteriühistu raamatupidamisarvestus on teostatud vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjadele ja kas raamatupidamise sise-eeskirjad on ajakohastatud.

10.4      Rahavoogude aritmeetika kontrollKontrollitakse, kas rahavoogude aruanne on koostatud aritmeetiliselt õigesti.

10.5      Aastaaruande põhiaruannete ja lisade vastavuse kontroll – Kontrollitakse, kas aastaaruande põhiaruanded vastavad lisadele.