Pakume revisjoniteenust peamiselt korteriühistutele ja mittetulundusühingutele. Kuid teostama revisjone vajadusel ka osaühingutele ja isegi ka aktsiaseltsidele - seda eelkõige pankrotimenetluse protsessis. Korteriühistutele ja mittetulundusühingutele on revisjonikontroll valdavalt põhikirjast tulenevalt kohustuslik. 

Revisjonikontroll korteriühistutes ja mittetulundusühingutes on liialt sageli lihtsalt formaalse nõude täitmine. Korteriühistu (ja mittetulundusühingu) revisjonikontrolli teostavad tihti selleks üldkoosolekul valitud ühistu (ühingu) liikmed, kellel pahatihti ei ole selleks vajalikku kompetentsi, mistõttu ei ole ka nende läbiviidav revisjon usaldusväärne ega ühistu liikmete huve kõige tõhusamalt kaitsev.

Revisjonikontrolli funktsiooniks on revideeritava juriidilise isiku juhatuse tegevuse kontrollimine, s.h tegevuse kõikidele kehtivatele seadustele vastavuse kontroll. Kuna ka raamatupidamise eest on seadusandluse järgi vastutav juhatus, siis on väga oluline revisjoni valdkond just raamatupidamise kontroll. Raamatupidamise revisjon on oma olemuselt sarnane finantsauditile. Oma kontrolliulatuselt on revisjon põhjalikum kui audit. Raamatupidamise revisjon koosneb peaasjalikult järgmistest töölõikudest:
  • Revisjoni planeerimine (riskide hindamine; teostatavate kontrollprotseduuride valimine);
  • Revisjoni kontrollprotseduuride teostamine (tekkepõhise printsiibi, tulude-kulude vastavuse printsiibi jt printsiipide järgmise kontroll raamatupidamises; algdokumentatsiooni ja neile vastavate konteeringute pisteline kontroll; saldovõrdlused; kulude jaotamise kontroll; aastaaruande kontroll jne);
  • Revisjoni kokkuvõtte tegemine;
  • Revisjoni otsuse vormistamine ja ühistu liikmetele (osanikele, aktsionäridele või pankrotitoimkonnale) esitamine.
Valik kontrolltoimingute kirjeldusest asub järgmisel aadressil: http://www.revident.ee/revisjon/revisjoni-kontrolltoimingud 

Küsimused: info@revident.ee

Margus Randma,
juhatuse liige